Polityka prywatności

Dziękujemy za korzystanie z platformy e-learningowej „Kogidu” udostępnianego pod adresem internetowym https://app.kogidu.pl (dalej jako: „Platforma”). Platforma służy do udostępniania materiałów edukacyjnych. Opisana poniżej Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników Platformy.

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności, 
Zespół Wecreo.com

O NAS

 1. Właścicielem Platformy jest „WECREO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548111; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł; NIP: 5252613650; REGON: 361028875 (dalej jako: „Wecreo”).
 2. Właścicielem bazy danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Platformy jest WECREO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548111, posiadającą NIP 5252613650, , Regon: 361028875, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł w całości wpłaconym.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy jest Wecreo Sp. z o.o. (dalej jako „Administrator”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wecreo Sp. z o.o. przetwarza dane dane osobowe zebrane za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://app.kogidu.pl. Dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody dla poniższych celów:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Platformy, w tym:

 • Usługi dostępu do Platformy. W tym celu przetwarzamy następujące dane zawarte w formularzu: adres e-mail, imię i nazwisko, organizacja.
 • Kontakt z osobą udostępniającą swoje dane za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym celu przetwarzamy następujące dane zawarte w formularzu: adres e-mail, imię i nazwisko.

2. Marketing usług własnych Wecreo

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z marketingiem produktów oferowanych przez Wecreo Sp. z o.o. Wypełnienie formularza dostępnego na Platformie, może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych, które pozwolą nam przesłać dostosowane do Twoich potrzeb informacje na temat usług, produktów Wecreo Sp. z o.o. Dane te obejmować mogą: imię i nazwisko, adres e-mail. Powyższe dane mogą podlegać profilowaniu w związku z celami marketingowymi Wecreo Sp. z o.o. Wszelkie informacje handlowe, informacje o produktach i usługach Wecreo Sp. z o.o. przesyłane są w oparciu o wyrażoną na Platformie zgodę. Podanie jakichkolwiek danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych i w celach przesyłania informacji handlowych jest dobrowolne.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z Platformy przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie takich danych, aczkolwiek odwołanie zgody na przetwarzanie tych danych skutkuje usunięciem danych, zarejestrowanych na Platformie i brakiem możliwości dalszego korzystania z funkcjonalności Platformy.
 2. Udzielone zgody można wycofać w każdym momencie, korzystając z dostępnego na stronie https://pomoc.kogidu.pl formularza kontaktowego wpisując swój adres e-mail oraz treść „Wycofuję zgodę” w polu „wiadomość”. 
 3. W celach marketingowych Wecreo Sp. z o.o. może przetwarzać adres IP oraz inne dane dotyczące aktywności na Platformie – w tym dane dotyczące podstron odwiedzonych na Platformie, dane o korzystaniu z poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Platformy, a także czas wizyty na poszczególnych podstronach Platformy. Dane te mogą być łączone z adresem e-mail.
 4. W powyższych przypadkach dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na marketingu bezpośrednim usług własnych Wecreo Sp. z o.o.

KOMUNIKACJA NA PLATFORMIE

W celach związanych z udzieleniem Ci odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://pomoc.kogidu.p, Wecreo Sp. z o. o  może przetwarzać dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, a także wszelkie inne dane, które zawrzesz w treści przesłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, może jednak okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na  przesłane zapytanie. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na dążeniu do udzielenia Ci najpełniejszej informacji dotyczącej produktów i oferowanych usług przez Wecreo Sp. z o.o.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane na Platformie przysługują przedstawione poniżej prawa.

 1. Prawo do sprostowania: jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, przysługuje prawo do żądania wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 2. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przetwarzaniu danych osobowych.
  Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją przysługuje bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
 5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wszelkie żądania związane z prawami dotyczącymi danych osobowych można zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.wecreo.com wpisując w pole „wiadomość” treść żądania.

OKRES, PRZEZ KTÓRY PRZETWARZANE BĘDĄ DANE 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia funkcjonowania Platformy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

COOKIES

Ogólne informacje o cookies

Platforma korzysta z plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • możliwości logowania do Platformy;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Platformy.

Pliki cookies Platformy zapisywane są na urządzeniach automatycznie. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy. Korzystanie z Platformy bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie cookies.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności. Jeżeli polityka prywatności zostanie zmieniona np. w wyniku jej dostosowania do nowych przepisów prawa użytkownik Platformy zostanie o tym fakcie poinformowany. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wecreo Sp. z o.o. namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Platformy.
 2. Właściciel Platformy stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.