Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://app.kogidu.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Platforma”, „Serwis”). Celem Serwisu jest udostępnienie materiałów edukacyjnych.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym. 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół Wecreo 

1) O NAS

 1. Właścicielem (Usługodawcą) Platformy jest spółka „WECREO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Widok 8, 00-023 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548111; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł; NIP: 5252613650; REGON: 361028875; adres poczty elektronicznej: help@kogidu.pl (dalej jako: „Usługodawca”). 
 2. Usługodawca prowadzi Platformę oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to użytkownicy, którzy za pomocą Serwisu Internetowego mają możliwość korzystania we własnym imieniu z Usług Elektronicznych. 

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
  1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
  2. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę.  
  3. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) 
  4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 
  5. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KOGIDU – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://app.kogidu.pl.  
  6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem. 
  7. USŁUGOBIORCA – osoba korzystająca z Platformy (manager lub student) któremu udostępniona została możliwość korzystania z serwisu internetowego. 
  8. USŁUGODAWCA – „WECREO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Widok 8, 00-023 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548111; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł; NIP: 5252613650; REGON: 36102887500000; adres poczty elektronicznej: help@kogidu.pl. 
  9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) 

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie mogą wyłącznie Usługobiorcy, ktorych konta zostaną zarejestrowane w Serwisie Internetowym. 
 2. Usługodawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby Serwis Internetowy funkcjonował w sposób umożliwiający korzystanie z jego funkcjonalności i poszczególnych usług w sposób niezakłócony. 
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie: pomoc.kogidu.pl

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe po założeniu Konta Usługobiorcy. Do rejestracji Konta Usługobiorcy, który jest trenerem, dochodzi poprzez założenie konta przez Usługodawcę. Usługobiorca (manager) musi to konto aktywować, utworzyć hasło, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem serwisu, polityką prywatności oraz udzielić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nazwa organizacji. Z chwilą rejestracji Konta Usługobiorcy uzyskuje on możliwość do korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę, który jest studentem możliwe jest po założeniu dla niego konta przez managera. W procesie rejestracji konta studenta niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto (rezygnacja z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@kogidu.pl. Usługobiorca ma również możliwość samodzielnie usunąć Konto korzystając z zakładki dotyczącej ustawień Konta dostępnej w Serwisie. Usunięcie Konta uniemożliwia Usługobiorcy dalsze korzystanie z jego funkcjonalności. W razie złożenia przez Usługobiorcę wobec Usługodawcy żądania w zakresie usunięcia jego Konta, Konto to zostanie usunięte niezwłocznie, a Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.  
 3. Identyfikacja Usługobiorcy dokonywana jest na podstawie identyfikatora (adresu e-mail) i hasła zdefiniowanego przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy identyfikatora i hasła dostępu. W razie podejrzenia ujawnienia tych danych Usługobiorca zobowiązany jest zmienić hasło. 

6) FUNKCJONALNOŚCI KONTA

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Konta znajdują się w Dokumentacji dostępnej na stronie www: pomoc.kogidu.pl. 

7) KONTAKT Z NAMI

Podstawową formą bieżącej komunikacji z Usugobiorcami Serwisu jest poczta elektroniczna (e-mail: help@kogidu.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby. 

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: help@kogidu.pl). 
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

9) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy możliwe jest wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu oraz możliwość korzystania z jego Usług. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu. 
 2. Usługodawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia. 
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. 
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. 

10) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, z wyłączeniem treści i materiałów zamieszczonych przez Usługobiorców, należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. 
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych, przerw technicznych oraz wynikających z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy. 
 2. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług w ramach serwisu z ważnych powodów, jednak powinien powiadomić Usługobiorców o tym fakcie z należytym wyprzedzeniem. Usługodawca może z ważnych powodów zablokować dostęp Usługobiorcy do Serwisu, szczególnie w wypadku łamania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, przepisów prawa, zamieszczania w serwisie bezprawnych treści. O zablokowaniu dostępu i jego przyczynach Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę na adres jego poczty elektronicznej. 
 3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie. Dotychczasowi Usługobiorcy zostana poinformowani o zmianie regulaminu i zmienionych postanowieniach na adresy ich poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wiążą dotychczasowych Usługobiorców od dnia ich wejścia w życie, jeżeli Usługobiorca nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu w terminie 5 dni od dnia wysłania informacji o zmianie W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Dziękujemy za uważną lekturę!
Zespół Wecreo